พระคาถาธารณปริตร

บทไหว้พระสวดมนต์​​​เช้า​​​และ​​​ก่อนนอน​ฉบับ​ป้องกันภัย ผลประ​​​โยชน์​​​ใด​​ ​​ๆ​​ ​​ใน​​​ทางธรรม​​ ​​ที่​​​เกิด​​​จาก​​​คำ​​​แปลบทสวดมนต์ พระคาถาธารณปริตร นี้​​ ​​ขอยก​​​เป็น​​​เครื่องสักการบูชาพระพุทธเจ้า​ ​และคุณแม่วรรณทนา(มาริสา) มารดาของข้าพเจ้า ด้วย​​​เทอญ

ผลประ​​​โยชน์​​​ใด​​ ​​ๆ​​ ​​ใน​​​ทางธรรม​​ ​​ที่​​​เกิด​​​จาก​​​คำ​​​แปลบทสวดมนต์ พระคาถาธารณปริตร นี้​​ ​​ขอยก​​​เป็น​​​เครื่องสักการบูชาพระพุทธเจ้า​ ​และคุณแม่วรรณทนา(มาริสา) มารดาของข้าพเจ้า ด้วย​​​เทอญ

พระคาถาธารณปริตร
น้อมรำลึกถึงพระปัญญาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ พระมหากรุณาธิคุณ แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยกล่าวคำนอบน้อมนมัสการคือ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

๑. พุทธานัง ชิวิตตัสสะ นะ สักกา เกนะจิ อันตะราโย กาตุง ตถา เม โหตุ

อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง
อนาคตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง

ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต อัปปฏิหะตะญาณัง

๒. อิเมหิ ตีหิ ธัเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

สัพพัง กายะกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง
สัพพัง วจีกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง

สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณะปุพพังคะมัง ญาณานุปริวัตตัง

๓.อิเมหิ ฉะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

นัตถิ ฉันทัสสะ หานิ นัตถิ ธัมมะเทสนายะ หานิ
นัตถิ วิริยัสสะ หานิ นัตถิ วิปัสสะนายะ หานิ

นัตถิ สมาธิธัสสะ หานิ นัตถิ วิมุตติยา หานิ

๔. อิเมหิ ทะวาทะสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต

นัตถิ ทะวา นัตถิ ระวา นัตถิ อัปผุฏฏัง นัตถิ เวคายิตัตตัง
นัตถิ พะยาวะฏะมะโน นัตถิ อัปปฏิสังขารุเปกขา

๕. อิเมหิ อัฏฐาระสะหิ ธัมเมหิ สะมันนาคะตัสสะ พุทธัสสะ ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง

สัมมาสัมพุทธัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ กายะทุจริตตัง นัตถิ ตะถาคะตัสสะ วจีทุจริตตัง

นัตถิ ตะถาคะตัสสะ มโนทุจริตตัง
นัตถิ อตีตัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง นัตถิ อนาคตัง เส

พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง
นัตถิ ปัจจุปันนัง เส พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปะฏิหะตะญาณัง

นัตถิ สัพพัง กายะกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง

นัตถิ สัพพัง วจีกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง

นัตถิ สัพพัง มะโนกัมมัง ญาณานุปุพพัง คะมัง ญาณัง นานุปริวัตตัง

อิมัง ธาระณัง อะมิตัง อะสะมัง สัพพะสัตตานัง ตาณังเลณัง สังสาระ ภะยะภีตานัง อัคคัง มหาเตชัง

๖. อิมัง อานันทะ ธาระณะปริตตัง ธาเรหิ วาเรหิ ปริปุจฉาหิ
ตัสสะ กาเย วิสัง นะ กะเมยยะ อุทะเกนะ ลัคเคยยะ อัคคีนะ ทะเหยยะ นานาภะยะวิโก นะ เอกาหาระโก นะ ทะวิหาระโก นะ ติหาระโก นะ จะตุหาระโก นะ อุมมัตตะกัง นะ มุฬะหะกัง มนุสเสหิ อะมนุสเสหิ นะ หิงสะกา

๗.  ตัง ธาระณัง ปริตตัง ยถา กะตะเม

ชาโล มหาชาโล ชาลิตเต มหาชาลิตเต ปุคเค มหาปุคเค สัมปัตเต มหาสัมปัตเต ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

๘.  อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง สัตตังสะเตหิ สัมมาสัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง

วัตเต อะวัตเต คันธะเว อะคันธะเว โนเม อะโนเม เสเว อะเสเว กาเย อะกาเย ธาระเณ อะธาระเณ

อิลลิ มิลลิ ติลลิ มิลลิ โยรุกเข มหาโยรุกเข ภูตัง คะมะหิ ตะมังคะลัง

๙. อิมัง โข ปะนานันทะ ธาระณะปริตตัง นะวะ นะ วุติยา สัมมาสัมพุทธโกฏีหิ ภาสิตัง

ทิฏฐิลา ทัณทิลา มันติลา โรคิลา ขะระลา ทุพพิลา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทา.

 

 

คำแปลพระคาถาธารณปริตร

๑. อันชีวิตแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย อันใครๆ ไม่อาจทำอันตรายได้ฉันใด

ขอชีวิตความเป็นอยู่แห่งข้าพเจ้า จงเป็นเหมือน เช่นกัน

อันว่าญาณที่ไม่มีเครื่องกระทบของพระพุทธเจ้าผู้มีบุญมีย่อมมีในอดีต ในอนาคต ในปัจจุบัน

๒.อันว่ากายกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ

อันว่าวจีกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ

อันว่ามโนกรรมทั้งปวงของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรมทั้งหลายสามเหล่านี้มีญาณเป็นประธานเป็นไปตามญาณ

๓.อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของประโยชน์ที่ประสงค์ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีบุญ ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรม ๖ ประการเหล่านี้
อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงแห่งการแสดงธรรม ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของความเพียร ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงของวิปัสสนาญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าความเสื่อมถอยน้อยลงแห่งกามาวจรและรูปาวจรวิมุตติ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๔.อันว่าการพูดเล่น ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ผู้ประกอบด้วยคุณธรรมทั้งหลาย ๑๒ ประการเหล่านี้

อันว่าการพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าความไม่แพร่หลายในเญยยะธรรม ๕ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าการกระทำใดๆ อย่างผลุนผลัน โดยไม่การพิจารณาเสียก่อน ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าความมีใจวุ่นวายด้วยกิเลส ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าการกระทำที่ไม่มีอุเบกขาในเตภูมิสังขาร ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า

๕.อันว่าความเคารพนอบน้อม ขอจงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ผู้ประกอบแล้วด้วยคุณธรรม ๑๘ ประการเหล่านี้

อันว่ากายทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต

อันว่าวจีทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต

อันว่ามโนทุจริต ย่อมไม่มีแด่พระตถาคต

อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในอดีต

อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในปัจจุบัน

อันว่าญาณ อันมีเครื่องกระทบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้มีบุญ ย่อมไม่มีในอนาคต

อันว่ากายกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่าวจีกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่ามโนกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่ามโนกรรมทั้งปวง ไม่มีญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามญาณ ย่อมไม่มีแด่องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อันว่า ธารณปริตร นี้ ไม่มีเครื่องเทียบ ไม่มีเครื่องเสมอเหมือน เป็นที่ต่อต้าน เป็นที่หลบซ่อนของสัตว์

ผู้ที่กลัวภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย อัคคัง ประเสริฐ มหาเตชัง มีเดชมาก

๖.ดูกรอานนท์ ท่านจงท่องจดจำ สอบถาม ซึ่งธารณปริตรนี้

อันว่ากายของผู้ท่องสวดมนต์ธารณปริตรนี้ ไม่พึงตายด้วยพิษงู พิษนาค

ไม่พึงตายในน้ำ อันว่าไฟไม่พึงไหม้เป็นผู้พ้นภัยพิบัติต่างๆ

ใครคิดทำร้ายในวันเดียวก็ไม่สำเร็จ ใครคิดร้ายทำลายในสองวัน สามวัน สี่วัน…ก็ไม่สำเร็จ

ไม่พึงเป็นโรคหลงลืม ไม่พึงเป็นบ้าใบ้ อันอมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถเบียดเบียนได้

๗.อันว่าธารณปริตรนี้ มีความศักดิ์สิทธิ์ คือ

ชาโล มีอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์ ประชุมกัน ๗ ดวง ที่ขึ้นมาในเวลาโลกาพินาศ

มหาชาโล มีอานุภาพเหมือนมุ้งเหล็ก ที่สามารถป้องกันภัยจาก เทวดา อินทร์ นาค ครุฑ ยักษ์ เป็นต้น

ชาลิตเต มีอานุภาพประหารศัตรูทั้งหลาย

มหาชาลิตเต มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง ๓ คือ โรคันตรกัป, สัตถันตรกัป และทุพภิกขันตรกัป

มีอานุภาพให้พ้นจากโลกต่างๆ ในเวลาปฏิสนธิคือ การเป็นใบ้ เป็นพิการ เป็นคนหูหนวก

อีกทั้งไม่พึงตกต้นไม้ ตกเหว ตกเขาตาย สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้

ทรัพย์สมบัติที่ได้มาแล้วก็จะเจริญขึ้นโดยความเป็นจริง สามารถประหารความมืด แล้วได้ความสว่าง

๘.ดูกรอานนท์ อันธารณปริตร ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงตรัสไว้พึงสมาคมคนดี ไม่พึงสมาคมคนชั่ว

พึงนำมาซึ่งกลิ่นและรสอันเป็นธรรม พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจดี ไม่พึงน้อมนำมาซึ่งน้ำใจร้าย พึงทำกายให้เป็นกายดี พึงนำมาแต่สิ่งอันเป็นกุศล ไม่ถึงนำมาซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศล พึงฟังแต่สิ่งที่ดีไม่พึงฟังสิ่งที่ไม่ดี พึงเห็นแต่นิมิตดี ไม่ถึงเห็นนิมิตร้าย
โยรุกเข ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นขึ้นมาได้

มหาโยรุกเข ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ ก็ทำให้เจริญงอกงามโดยความเป็นจริง

สามารถประหารความมืด แล้วได้ความสว่าง

๙.ดูกรอานนท์ อันธารณปริตรนี้ สามารถรู้ความคิดร้ายของผู้อื่น

อาวุธต่างๆ มีเครื่องประหาร เช่น มีด หอก ปืน ไฟ เป็นต้น ไม่สามารถทำอันตรายได้

มันติลา สามารถทำน้ำมนต์คาถา ให้มีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้น สามารถประหารโรคต่างได้ และโรคร้ายแรงต่างๆ ไม่อาจทำอันตรายได้

ทุพพิลา สามารถหลุดพ้นจากเครื่องผูกมัด

ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้ ขอความสวัสดีมีชัยจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด

 

หมายเหตุ : จากหนังสือสวดมนต์ ที่จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน

หน้าปกเป็นรูป สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรํสี และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล จากการเผยแพร่ “พระคาถาธารณปริตร” ให้แก่ บิดา-มารดา ปู่ย่า-ตายาย ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว และที่ยังมีชีวิตอยู่ เจ้ากรรมนายเวร ดวงวิญญานที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก ก็ขอให้เป็นสุขๆ เถิด

คำ​​​ขอขมา​​​และ​​​อธิษฐานจิต

(นะ​​​โม​​ ​​ตัสสะ​​ ​​ภะคะวะ​​​โต​​ ​​อะระหะ​​​โต​​ ​​สัมมาสัมพุทธัสสะ) 3 ​​จบ
สัพพัง​​ ​​อะปะราธัง​​ ​​ขะมะถะ​​​เม​​ ​​ภันเต​​ ​​อุกาสะ​​ ​​ทะวารัตตะ​​​เยนะ​​ ​​กะตัง
สัพพัง​​ ​​อะปะราธัง​​ ​​ขะมะถะ​​​เม​​ ​​ภันเต​​ ​​อุกาสะ​​ ​​ขะมามิ​​ ​​ภันเต

หากข้าพเจ้า​​…… ​​จงใจ​​​หรือ​​​ประมาทพลาดพลั้ง​​ ​​ล่วงเกินบิดา​​ ​​มารดา​​ ​​ครูบาอาจารย์​​ ​​พระพุทธ​​ ​​พระธรรม​​ ​​พระอรหันต์ทุกพระองค์​​ ​​พระอริยสงฆ์​​​เจ้า​​ ​​ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์​​​ทั้ง​​​หลาย​​ ​​รวม​​​ถึง​​​ผู้​​​มีพระคุณ​​ ​​และ​​​ท่านเจ้ากรรมนายเวร​​ ​​จะ​​​ด้วย​​ ​​กาย​​ ​​วาจา​​ ​​ใจ​​ ​​ขอ​​​ได้​​​โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า​​​ด้วย​​ ​​หากข้าพเจ้ามี​​​เจ้าของ​​​ใน​​​ตัวติดตามมา​​ ​​ขออนุญาตมีคู่​​ ​​มีครอบครัว​​​ได้​​​เหมือนคนปกติ​​​ทั่ว​​​ไป​​ ​​ขอถอนคำ​​​อธิษฐาน​​ ​​คำ​​​สาบานที่​​​จะ​​​ติดตามคู่​​​ใน​​​อดีตที่ผ่านมา​​​ทั้ง​​​ใน​​​ชาตินี้​​​และ​​​ชาติ​​​และ​​​ภพก่อนๆ​​ ​​ขอ​​​ให้​​​ต่างฝ่ายต่าง​​​เป็น​​​อิสระต่อ​​​กัน
ข้าพเจ้า​​​จะ​​​ประพฤติตน​​​ใน​​​ทางที่ถูก​​ ​​ที่ชอบ​​ ​​ที่ควร​​ ​​ขอบุญบารมี​​​ใน​​​อดีตกาลที่ผ่านมาจน​​​ถึง​​​ปัจจุบัน​​ ​​จงส่งผล​​​ให้​​​ข้าพเจ้าพร้อม​​​ทั้ง​​​ครอบครัว​​ ​​ตลอดจนบริวารที่​​​เกี่ยวข้อง​​ ​​จงเจริญ​​​ด้วย​​ ​​อายุ​​ ​​วรรณะ​​ ​​สุขะ​​ ​​พละ​​ ​​ลาภ​​ ​​ยศ​​ ​​สุข​​ ​​สรรเสริญ​​ ​​สติปัญญา​​ ​​ปฏิภาณ​​ ​​ธนสารสมบัติ​​ ​​อุปสรรค​​​ใดๆ​​ ​​โรคภัย​​​ใดๆ​​ ​​ขอ​​​ให้​​​มลายสิ้นไป​​ ​​ขอ​​​ให้​​​ข้าพเจ้ามี​​​ความ​​​สว่าง​​​ทั้ง​​​ทางโลก​​ ​​และ​​​ทางธรรม​​ ​​ตั้งแต่บัดนี้​​ ​​ตราบ​​​เข้า​​​สู่พระนิพพานเทอญ
หากมี​​​ผู้​​​ใด​​​เคยสร้างเวรสร้างกรรม​​​กับ​​​ข้าพเจ้า​​ ​​ไม่​​​ว่า​​​จะ​​​ชาติ​​​ใด​​​ภพ​​​ใด​​​ก็ตาม​​ ​​ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรม​​​ให้​​ ​​ขอถอน​​​ความ​​​อาฆาต​​ ​​ความ​​​พยาบาท​​ ​​และ​​​คำ​​​สาปแช่ง​​​ใน​​​ทุกชาติ​​ ​​ทุกภพ​​ ​​ขอ​​​ให้​​​ข้าพเจ้าพ้น​​​จาก​​​คำ​​​สาปแช่งของปวงชน​​ ​​ของเจ้ากรรม​​ ​​ขอ​​​ให้​​​พ้นนรกภูมิ​​ ​​พบแสงสว่าง​​​ทั้ง​​​ทางโลก​​​และ​​​ทางธรรมเทอญ

* ​​กรุณาส่งต่อ​​​ให้​​​บุคคล​​​อื่น​​​เพื่อ​​​เป็น​​​ประ​​​โยชน์ต่อไป​​ *
พิมพ์​​​ออนไลน์เพื่อแจก​​​เป็น​​​ธรรมทาน​​​โดย​​ ​​จีระนันท์​ ​จิระบุญยานนท์​​ ​​และ​​​ครอบครัว​​ ​​โดย​​​คัดลอก​​​จาก​​​จากหนังสือสวดมนต์ ที่จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หน้าปกเป็นรูป สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรํสี และหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด