หลังจากการสัมมนาในงาน Social media  ผมเห็นว่าในอนาคต อาชีพที่มารองรับการดูแล และสร้างกลุ่ม Social network ใน FB และ Twitter น่าจะมีมากขึ้น เนื่องจากตัว Social network เป็นระบบสัมพันธภาพ ที่คนทำจะต้องมีความสนใจและใส่ใจ ซึ่งสื่อออกมาจนผู้ติดตามรู้สึกพึงพอใจที่ได้ติดตาม
ตัวเนื้อหาในการนำเสนอที่ ให้ข้อมูลที่ผู้ติดตามสนใจ หรือตัวบุคคลที่น่าติดตามก็เป็นปัจจัยสำคัญ
ในแง่มุมของผมเห็นว่า Social Network เช่น FB สามารถนำมาใช้รองรับคลับความสนใจเฉพาะ เช่นคลับผู้ใช้รถ ผสมผสานกับเว็บบอร์ดแบบเดิม  แล้วใช้ Twitter ในการติดต่อกันในคลับได้อย่างสนุกสนาน รวมไปถึงการทำกิจกรรม การแลกเปลี่ยนข่าวสารของกลุ่มนั้นๆ ได้อย่างน่าสนใจ นอกจากฐานเดิมที่มีอยู่แล้วยังขยายไปถึงผู้ใช้ Social network คนอื่นๆได้
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกเรื่องคือ กลุ่มคนรุ่นใหม่ๆที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมารองรับการเข้าหา social network ขององค์กร และบริษัท
หน่วยงานที่ควรเข้ามาดูแลเรื่องนี้ ที่จริงก็น่าจะเป็นฝ่ายโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของบริษัททำงานร่วมกัน
โดยในระยะแรกอาจจะเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social network ที่เสนอตัวมารองรับกิจกรรมเหล่านี้ไปก่อน
แต่เมื่อหลายองค์กรที่จำเป็นต้องใช้บริการเหล่านี้มีมากขึ้นเรื่อยๆ ทางเลือกของการดูแลตัวเองก็ต้องเกิดขึ้น