เป็นบทความดีดีที่อยากให้อ่านครับ สำหรับคนที่สนุกสนานบนโลกออนไลน์ โลกโซเชียลเนตเวิร์ค ควรจะรู้จักและตระหนักดาบสองคม และข้อมูลหลายๆเรื่องที่คุณควรจะรู้จักดูแลตัวเองครับ

10

ถ้าอ่านแล้วบางเรื่องไม่สามารถทำได้ กระซิบบอกเราครับ มีบริการดูแลให้คุณในกรณีที่จำเป็นครับ

Google ต
วเองก่
อนแน่
นอนกว่
80% ของนายจ
าง ลู
กค ้
า กลุ่
มเป้ าหมาย หรื
อใครก็
ตามที
อยากรู ้
จัคุ
ณให
มากขึ
น มั
กเลื
อกใช
วิ
ธี
ที
ง่
ายและเร็วที
สุ
ดคื
อการค
นหาภู
มิ
หลัของคุ
ณใน Search Engine อย่
าง Google Yahoo และ Bing
ดันั
น จึ
งจำาเป็ นมากๆ ที
คุ
ณควรรู ้
จัการจ
ดการภาพพจน์
ออนไลน์ หรื
อ Online
Reputation Management (ORM)ให ้
ตัคุ
ณเอง เพื
อให
มันใจว่
าถ ้
ามี
ใครค
นหาเรื
องราวของคุ
ณใน
อิ
นเตอร์
เน็ต พวกเขาจะได
รับรู ้
ในสิ
งที
คุ
ณเป็ นและเห็นคุ
ณในแง่
มุ
มที
คุ
ณต ้
องการ
อย่
าปล่
อยให
อดี
ตอัอี
เหละเขละขละ แสดงตัของมัออกมาหลอกหลอนลู
กค ้
าคนต่
อไปของ
คุ
ณในอิ
นเตอร์
เน็ต ขยะเกี
ยวกั
บตัคุ
ณสมควรเอามัไปทิ
งหรื
อไม่ คุ
ณต ้
องทำาความสะอาดภาพพจน์
ของ
คุ
ณใหม่
ไห ้
ให ้
เป็ นอย่
างที
คุ
ณเป็ น
เริ
มจากการเชคตัคุ
ณเองใน Search Engine เป็ นประจำา เช
นตรวจสอบข
อมู
ลตัคุ
ณเองใน
Google ทุ
กส
ปดาห์ เพื
อดู
ว่
าผลการค
นหามี
ข้
อมู
ลใดบ
างที
ควรดำารงอยู่ และข
อมู
ลใดบ
างที
ต้
องถู
กกำาจัด
คุ
ณต ้
องเลิ
กคิ
ดแบบเดิ
มว่
“ น าย ฉัน ไ ม
เล่
นทวิ
ตเตอร์ เขาไม่
เห็นหรอกว่
าฉันด่
าเขา”เพราะใน
ความเป็ นจริ
งแค่ Google ชื
อคุ
ณ ข้
อความด่
านายของคุ
ณก็อาจปรากฏขึ
นมาฉี กอนาคตคุ
ณได ้ โดยที
นาย
คุ
ณไม่
ต้
องเข
าไปยุ่
งเกี
ยวอะไรในทวิ
ตเตอร์
เลย
แม ้
แต่
เว็บมาสเตอร์
ของG oo gleblo g เองยัให
คำาแนะนำาสุ
ดเรี
ยบง่
ายว่
า วิ
ธี
ที
ดี
ที
สุ
ดและง่
าย
ที
สุ
ดที
คุ
ณจะรัษาภาพพจน์
ที
ดี
ออนไลน์
คื
“คิ
ดสองคร ั
งก่
อนที
จะใส
ข้
อมู
ลเช
งลบใดๆ ใน
อิ
นเตอร์
เน็ต”

ที่มาจากหนังสือ”ดังสักนิดชีวิตรุ่ง” ครับ