ประวัติธงชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

ประวัติธงชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ พิพิธภัณฑ์ธงสยาม

ความจงรักภักดีต่อชาตินั้น
คือความสำนึก ตระหนักในคุณของแผ่นดินอันเป็นที่เกิด ที่อาศัย
ซึ่งทำให้บุคคลเกิดความภูมิใจในชาติกำเนิด และมุ่งมั่นที่จะธำรงรักษาประเทศชาติ
ไว้ให้เป็นอิสระมั่นคงตลอดไป …”
พระบรมราโชวาท
ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์
ณ ลานพระราชวังดุสิต ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

เกิดเป็นคนไทยควรรู้จักที่มาของธงชาติไทยไว้บ้างนะครับจะได้เล่าความเป็น ความเปลี่ยนแปลง และเรื่องราวของธงชาติเราให้กับคนที่ไม่ทราบได้ ขอแนะนำอย่างแรงครับ ที่ๆคุณจะได้รู้จักความเป็นมาของธงชาติไทย ตั้งแต่การใช้ธงครั้งแรก ประวัติธงชาติไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ แผ่นดินของพระเจ้าอยู่หัวของเรา

 

คลิกอ่าน “ประวัติธงชาติไทยแบบด่วน”ในแต่ละกรอบ

แต่ถ้าท่านใดมีเวลา และสนใจต้องการศึกษาเรื่องราวอย่างละเอียด

กรุณาอ่านประวัติธงชาติไทยพร้อมรูปและหลักฐานในแต่ละช่วงรัชกาล

ตามเรื่องราวที่อยู่ด้านล่าง ถัดไปจากกรอบสีแดง “ประวัติธงชาติไทยแบบด่วน” นี้ลงไป

หมายเหตุ: “ประวัติธงชาติไทยแบบด่วน” นี้ เหมาะกับนิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจ
ที่ต้องการทราบประวัติธงชาติเพื่อทำรายงานหรือตอบข้อซักถามอย่างรวดเร็วเท่านั้น

คลิกที่นี่.. .เพื่ออ่านประวัติธงชาติไทยจากพระราชบัญญัติแบบอย่างธงสยาม ร.ศ. ๑๑๐คลิกที่นี่...เพื่ออ่านประวัติธงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ ๑

คลิกที่นี่...เพื่ออ่านประวัติธงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ ๒ - ๓ คลิกที่นี่...เพื่ออ่านประวัติธงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ ๔ - ต้นรัชกาลที่ ๖
คลิกที่นี่...เพื่ออ่านประวัติธงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ (พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๔๖๐)คลิกที่นี่...เพื่ออ่านประวัติธงชาติไทยในสมัยรัชกาลที่ ๖ หรือ ธงไตรรงค์

ผมก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ธงสยามนี้ขึ้นมาด้วยเงินทุนส่วนตัวซึ่งมีอยู่เพียงน้อยนิด
ผมไม่ใช่คนรวยหรือมีมรดกตกทอด ส่วนหนึ่งจึงต้องกู้มาเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ
แต่เพื่อให้พวกเราคนไทยทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับธงชาติของเราเอง
ทำให้ผมมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะลงมือสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ และจะตั้งใจทำอย่างดีที่สุด
เมื่อเรารู้เรื่อง และเข้าใจประวัติความเป็นมาในผืนธงชาติของชาติตนเอง เราก็จะรัก…
รัก…และหวงแหนในความเป็นชาติ เมื่อมองผ่านธงชาติที่โบกพัดปลิวไสว
นี่คือสิ่งที่ผมอยากเห็น…
อยากเห็น…คนไทยรักชาติจริงๆ และลงมือทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อชาติของเรา
มากกว่าเพียงแค่คำพูดว่า…รักชาติ…ซึ่งมันง่ายที่ใครๆ ก็พูดได้

พฤฒิพล ประชุมผล
(ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงสยาม)