ก่อนจะทำการมงคลใด ๆ ควรจะหาฤกษ์ที่ดี ต้องถือพยากรณ์พระเคราะห์ทั้ง 8 ทิศ เป็นหลัก และต้องตรวจดูกาลโยคปีปัจจุบันในปฏิทินโหรเสียก่อนว่า วันใด ฤกษ์ใดเป็นอุบาทว์ โลกาวินาศ
และวันที่ให้ฤกษ์นั้นจะต้องไม่ตรงกับวันดับ คือที่เรียกว่า “ดิถีมหาศูนย์” หรือ “ดิถีพิฆาต”
และอย่าให้วันนั้นเป็นวันกาลกิณีเดิมของผู้ประกอบการ
และในภูมิปีก็ไม่ควรเป็นกาลกิณีด้วยควรใช้วันที่เป็น ธงชัย อธิบดี และวันที่เป็นมิตร
และอย่าให้พระจันทร์เป็นศัตรู คือ เป็นอริ มรณะ วินาศ ต่อผู้ประกอบการ
ให้วางพระจันทร์ไว้ในที่ดี เหมาะสมกับผู้ประกอบการ

ฤกษ์ หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์
อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอบการนั้น ๆ

ฤกษ์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บน เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณเช่นจันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ใด้กำหนดฤกษ์ไว้ ได้แก่
ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์
ภูมิปาโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์
เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์
รวมเป็น 9 ฤกษ์ เรียกว่า “ฤกษ์บน” หรือ (นพดล)

ฤกษ์ล่าง ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลทางเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน
โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้น แรม และเดือน ปี
เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่นวันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ
และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีธงชัย ดิถีพิฆาต อีกทั้งวันจม วันฟู วันลอย กทิงวัน อัคนิโรธ ทักทิน ยมขันธ์
จัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า “ฤกษ์ล่าง” หรือ (ภูมิดล)

วันจมวันฟู
วันจมคือวันไม่ควรทำการอันเป็นมงคลต่างๆ ทุกอย่าง เพราะจะนำไปสู่ความล่มจมหายนะ
ต้องทำการในวันฟูคือวันที่เฟื่องฟู นำไปสู่ความก้าวหน้า ควรทำการมงคลในวันนี้

วันจมและวันฟูรู้ได้อย่างไร โบราณท่านได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานดังนี้

ดิถีมงคล 5 ประการ

ดิถีมงคล 5 ประการ เพื่อใช้ทำการมงคลต่าง ๆ ดังนี้
1. ดิถีอมฤคโชค ด ีสำหรับงานทั่วไปเกี่ยวกับความราบรื่นและลาภผล
2. ดีถีสิทธิโชค ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น
3. ดิถีมหาสิทธิโชค ดีสำหรับง านที่เป็นโครงการระยะยาว
4. ดิถีชัยโชค ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขันหรือรบทัพจับศึก
5. ดิถีราชาโชค ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

บางรายเลือก “ดิถีชัยโชค” เป็นวันมงคลสมรส
ข้างขึ้นข้างแรม ของดิถีมงคล 5 ประการ (อักษรย่อ คือชื่อวัน ส่วนนับบนลงล่างตัวเลขคือ ขึ้นแรม
อ. จ. อา. ว. ช. ศ. ส.
8 3 9 2 4 1 5 – อำมฤคโชค
11 5 14 10 9 11 4 – สิทธิโชค
14 12 13 4 7 10 15 – มหาสิทธิโชค
8 3 11 10 4 1 11 – ชัยโชค
6 3 9 6 10 1 5 – ราชาโชค

ข้างขึ้น​ ​ข้างแรม​ ​ของดิถีมงคล​ 5 ​ประการ​ (อักษรย่อ​ ​คือ​ ​ชื่อวัน​ ​ส่วน​นับบนล่างตัวเลขคือขึ้นแรม)

ราชา​โชค​ – ​วันที่มี​โชค
สิทธิ​โชค​ – ​วันที่ประสบ​ความ​สำ​เร็จ
มหาสิทธิ​โชค​ – ​วันที่ประสบ​ความ​สำ​เร็จอันดียิ่ง
ชัยโชค​ – ​วันที่มีชัยชนะ
ราชา​โชค​ – ​วันที่มี​โชคอย่างยิ่ง​ใหญ่

ดิถีมหาโชค
การทำงานมงคลทั้งการแต่งงาน ปลุกบ้านเฮือนใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เฉลิมฉลองใดๆ
ให้เลือกทำและละเว้นตามวันในตารางข้างล่างนี้

click

วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ดิถีคำทาย

ขึ้น-แรม (เดือน)

8

3

9

2

4

1

5

อำฤตโชค

ดี

ขึ้น-แรม (เดือน)

11

5

14

10

9

11

4

สิทธิโชค

ดี

ขึ้น-แรม (เดือน)

14

12

13

4

7

10

15

มหาสิทธิโชค

ดี

ขึ้น-แรม (เดือน)

8

3

13

10

4

1

11

ชัยโชค

ดี

ขึ้น-แรม (เดือน)

6

3

9

6

12

1

5

ราชาโชค

ดี

ขึ้น-แรม (เดือน)

1

4

6

9

5

3

7

ทึกทึน

ชั่ว-ร้าย

ขึ้น-แรม (เดือน)

4

6

1

3

8

7

1

ทรธึก

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

12

11

7

13

6

8

9

ยมขันธ์

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

4

6

1

3

3

9

1

อัตนิโรจน์

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

1

2

10

7

1

6

6

ทินกาล

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

12

10

15

8

5

7

8

ทินสูญ

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

4

6

1

3

8

9

10

กาฬโชค

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

4

2

7

5

8

3

6

กาลสูญ

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

12

11

10

9

8

7

1

กาลทัณฑ์

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

4

6

10

9

8

9

1

โลกวินาส

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

4

8

6

4

8

8

9

วินาสส์

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

6

10

8

7

2

9

12

พิลา

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

9

1

10

9

8

7

6

มฤตยู

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

7

8

4

7

1

14

14

วันบอด

เลว

ขึ้น-แรม (เดือน)

5

6

10

8

11

5

7

กาลทีน

เลว